Choktraumer og komplekse traumer

Behandling af choktraumer (PTSD) og komplekse- traumer (C-PTSD).

Går du med en fornemmelse af at være konstant på vagt, bliver du let forskrækket, udmattet eller irriteret? eller oplever du at være gjort mindreværdig, skamfuld eller flov? så kan det være tegn på reaktioner på traumer, der forstyrrer dig. Der kan også være andre symptomer på traumer som viser sig f.eks. smerter i kroppen og søvnproblemer. Traumer kan opdeles i to kategorier hhv.: Chok-traumer, som kan resultere i PTSD, og komplekse traumer, der kan vise sig som C-PTSD. Choktraumer opstår som noget totalt uventet, som når et lyn slår ned, og kan forbindes med frygt, som den følelsesmæssige respons. Det kan f.eks. opstå ved at du på din rutine morgentur i toget, pludselig bliver truet med et våben. En sådan oplevelse kan sætte sig som en frygt i hele kroppen, og f.eks. skabe angst for at køre med tog. Frygten kan betyde at du er konstant i alarmberedskab. Komplekse traumer opstår f.eks. når et barn vokser op i utrygge og uforudsigelige omgivelser, hvor barnet ikke mødes i sine behov. Det kan være et hjem/institution med psykiske og/eller fysisk vold, eller andre utryghedsskabende faktorer. Fordi et barn er afhængig af 'sine' voksne, vil barnet ofte rette kritikken mod sig selv, frem for dets forældre/primære omsorgspersoner. Barnet vil kunne få en oplevelse af, at det selv er ansvarlig for volden, altså en fornemmelse af at det er barnet selv, der er 'forkert', og skal tilpasse sig. Skam er den typiske følelsesrespons på komplekse traumer. Det kan betyde at barnet får etableret et negativt selvbillede, som kan påvirke både følelseslivet og de relationer barnet indgår i. 

Illustration

Kunstværk lavet af C. Barr, Instagram: @coolcatcate- med særlig tilladelse til at publicere det.

Jeg tilbyder Traumebehandling

Illustration

Traumebehandling hvad er det?

Vi er ikke altid klar over at de reaktioner vi har i nutiden, kan være forbundet til traumer tidligere i livet. F.eks. kan vi blive væltet omkuld af en kommentar, fordi den aktiverer noget traumatisk fra vores erindring, og vi kan reagerer, som om vi nærmest 'står i traumet igen'. I den forstand kan man sige at traumatiske hændelser træder ind i nutiden, med en kraft fra fortiden. 

Illustration

Hvem kan henvende sig?

Alle kan henvende sig. Traumatiske hændelser kan opleves på tværs af alder. Traumer kan sætte sig igennem i nutiden, og være invaliderende både i forhold til at indgå i relationer, og også i forhold til at kunne håndtere hverdagen. Jeg har erfaring med at arbejde med både chok- og komplekse traumer, samt de diagnoser der kan opstå i kølvandet på traumer, såsom stress, angst og depression. 

Illustration

Hvordan foregår det?

Jeg arbejder altid med at skabe et 'safe-space' (et sikkert ståsted), hvorfra vi nænsomt kan nærme os det som er/har været traumatisk. Vi undersøger hvordan det har indflydelse på nutiden. Traume-behandlingen bidrager til at du får øje på de håb og drømme du har for livet. Derved kan der skabes plads til at kunne sigte efter dem, uden at fortidens traumer stiller sig i vejen som hidtil. I traume-behandlingen arbejdes med at du "kommer tættere på dig selv", således at effekten af de (traumatiske) rystelser kan aftage.

Illustration

Mit etiske afsæt

Mit etiske afsæt er at skabe 'stødpude-zoner' i traume-behandlingen. Det kan gøres ved at have opmærksomhed på dine intentioner og initiativer, og derved understøtte din handlekraft. Jeg snakkede fornylig med et barn som satte disse ord på: "Det var som om jeg var helt langt væk fra mig selv". Samme oplevelser kommer til udtryk i udsagnet "At være ude af sig selv". Traumer trækker så at sige mennesker væk fra dem selv, og netop det forhold kan virke skræmmende. I mit arbejde har jeg derfor særlig fokus på processer, der kan bringe mennesker tættere på dem selv og deres værdier.

Spørgsmål og svar

  • Uddybning af hvad der karakteriserer choktraumer


    Hvis du har været i alvorlig og/eller livstruende situationer, eller har haft oplevelsen af at det var livstruende, så er der risiko for at oplevelsen kan sætte sig som et choktraume. Det er den enkeltes oplevelse af situationen, der er det afgørende - så selvom det måske reelt ikke har været en livstruende situation, så kan du godt have oplevet det som sådan, og du vil reagere på baggrund af dette. F.eks. har et ungt menneske fortalt mig om, hvordan han blev truet med en pistol. Han tænkte: "Nu er det slut, jeg dør". Efterfølgende fandt han ud af at det havde været en attrappistol, som ikke kunne affyre skud. Men det er fuldstændigt ligegyldigt, da den unge i situationen havde oplevet det livstruende. Oplevelses-aspektet er det afgørende - og ikke om vi reelt har været i overhængende fare. Choktraumer er ofte enkeltstående eller kortvarige hændelser, der ofte opstår helt uventet f.eks. ulykker, overfald, terrorhandlinger. Den følelsesmæssige respons på choktraumer er frygt, der aktiverer reaktioner i nervesystemet såsom kamp, flugt eller frys. Man kan sige at vi som mennesker er blevet rystet i en sådan grad at frygttilstanden kan 'sætte sig fast', og symptomerne kan være at man er i konstant alarmberedskab (uro i kroppen, konstant på vagt, søvnløshed, angst ect.), selvom truslen/oplevelsen af truslen for længst er aftaget. Behandling af choktraumer kan være af varierende omfang. Det er meget forskelligt fra menneske til menneske hvorvidt et chok sætter sig som et traume. Det er symptomer af et choktraume, som kan give diagnosen PTSDAf ICD-11, (som er den nye version af WHO's internationale klassifikation af diagnoser og andre helbredsrelaterede tilstande) fremgår den specifikke karakteristik af choktraumer/ PTSD. " 6B40 Post traumatic stress disorder": https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/2070699808Flere behandlere beskriver sig som 'traumeinformeret', og det kan være uklart hvad det dækker over. Spørg derfor gerne ind til hvilken baggrund, den enkelte behandler har i forbindelse med traumebehandling.

  • Uddybning af hvad der karakteriserer komplekse traumer

    Komplekse traumer er forbundet med længerevarende forløb. og kan være karakteriseret ved en kombination af forskellige traumatiske hændelser. Ofte kan de være knyttet til uhensigtsmæssige dynamikker, som kan udvikle sig i sociale sammenhænge, og der er derfor sjældent hverken en tydelig start eller afslutning på traumehændelserne. Komplekse traumer kan være vanskelige at 'slippe ud af /komme væk fra', da de ofte er en del af ens hverdagsliv. Komplekse traumer relateres ofte til længerevarende relationer hvor såvel fysisk, som psykisk vold, overgreb, misbrug, omsorgssvigt ect. har domineret hverdagen. Komplekse traumer er i nogle sammenhænge vanskelige at få blik for, da det kan foregå nærmest usynligt, i det skjulte og subtilt. Det kan f.eks. foregå ved at et familiemedlem igen og igen gøres til syndebuk, eller at et barn konsekvent ignoreres eller lignende. Komplekse traumer er ofte forbundet til barndom og ungdom, men kan også knyttes til voksenlivet. Sidst nævnte kan f.eks. forekomme i parforhold med fysisk og eller psykisk vold, mobning på arbejdspladsen/uddannelsen eller lignende. Komplekse traumer kan komme til udtryk på flere forskellige måder:Udviklingstraumer er traumer begået, mens barnet er i udvikling. Gentagne krænkende og overskridende hændelser af en eller flere af de primære omsorgspersoner, ofte mor eller far. Traumerne kan opleves igen og igen og kommer til udtryk i geniscenesætte i adfærd. Kan derved i nogle tilfælde observeres i børns lege. Relationelle traumer, er traumatiske hændelser (f.eks. misbrug) i relation til mennesker, som man har stolet på og troede man kunne stole på (f. eks. en ven, far, mor, lærer, træner ect.). Sekundær traumatisering/transgenerationelle traumer: når et barn traumatiseres som følge af forældrenes traumatisering. Det betyder at f.eks. krigstraumatiserede forældre kan risikere, at deres børn bliver sekundært traumatiseret . Barnet 'kopier'/viderefører så at sige forældrenes psykiske tilstand. Generelt kan utryghed, uforudsigelighed og ustabilitet i barnets nære relationer være traumatiserende.Etniske og kulturelle traumer kan være forbundet til oplevelser af diskrimination og udelukkelse af fællesskaber, på baggrund af tilhørsforhold til etnisk og eller kulturel minoritet. Ovennævnte former for traumer er ikke en udtømmende liste, blot nogle af de væsentligste, der er også andre former for traumer.Ved komplekse traumer sker der et knæk på de værdier, man står på. Det er ikke nødvendigvis livet, der er akut truet, men ens selv i form af en overskridelse af ens værdier. Den følelsesmæssige respons ved komplekse traumer er skam, mens det ved choktraumer er frygt. Komplekse traumer kan påvirke vores selvforståelse, følelsesliv, selvbillede og vores relationer. Bearbejdningen af komplekse traumer kræver ofte længerevarende forløb, da ens selvbillede kan være 'slået itu'. Det er disse udfordringer, der kan udløse diagnosen C-PTSD.Af ICD-11, (som er den nye version af WHO's internationale klassifikation af diagnoser og andre helbredsrelaterede tilstande) fremgår den specifikke karakteristik af komplekse traumer. "6B41 Complex post traumatic stress disorder": https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http%253a%252f%252fid.who.int%252ficd%252fentity%252f585833559

  • Følgende litteratur om traumer kan anbefales 

    1) Aidt, Naja Marie (2018): Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage. Gyldendal2) Bruce, Perry. D og Szalavitz, Maia (2006): Drengen der voksede op som hund. HansReitzels Forlag3) Holmgren, Anette (2019): Komplekse traumers Psykologi – beretninger om detubærlige. DISPUKs Forlag4)Holmgren, Anette (2010): Kap. 8: Alle kan tale om traumer i: Fra terapi til pædagogik.Hans Reitzels Forlag. 5)Herman, Judith: I voldens kølvand. Hans Reitzels Forlag.6)Gilligan, James (2003): Shame, guilt and violence.7)Holmgren, Allan: Når et barn eller en ung dør. Omsorg, nr. 4, 20138)Birkmose, Dorthe (2013): Når gode mennesker handler ondt. Syddansk Universitetsforlag.9)Sørensen, J. Lars (2013): Skam medført og tillært - når skam fører til sjælemord. Hans Reitzels Forlag10)Denborough David (red.): Traumer -Narrativ behandling af traumatiske oplevelser. Dansk Psykologisk Forlag


"Why we do what do matters. When we lose our why, we lose our way. We inevitably get lost when we don't know why we are doing what we are doing"Michael White