Illustration

Lidt om mig

Nedenfor kan du læse lidt om min uddannelsesbaggrund, mit faglige afsæt, min erhvervserfaring og mine sparrings- og samarbejdspartnere. Hvis du er interesseret i at høre mere om min terapeutiske tilgang, så kan du se uddybende beskrivelser under de forskellige faner på denne hjemmeside. Du er også velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål, eller måske bare lige vil have en fornemmelse af hvordan en dialog/et forløb mellem os kunne foregå.

Uddannelsesbaggrund

Jeg er kandidat fra RUC i 1998 (Cand. Scient. Soc.) med en baggrund inden for det samfundsvidenskabelige og pædagogiske/psykologiske felt. Jeg er særlig optaget af, hvilke betydninger forskellige kontekster/'steder' kan have for menneskers sociale ageren, samt hvilken betydning de dominerende kulturelle normer har for den enkelte og for fælleskaber. Dernæst er jeg optaget af de processer og fortællinger gennem hvilke, vi skaber vores forståelser af os selv og af hinanden. Det vil sige at forstå mennesket som socialt væsen, forbundet til kulturelle og sociale kontekster, der igen har betydning for menneskers muligheder for deltagelse, læring og udvikling. Jeg blev Lektorgodkendt indenfor det pædagogiske/ psykologiske fagområde. Efterfølgende har jeg blandt andet været optaget af det udviklingsstøttende samspil - og har i den sammenhæng taget Marte Meo uddannelsen. Yderligere har jeg en uddannelse i Systemisk Opstilling - med særligt fokus på, hvordan mønstre kan gennem-sætte sig på tværs af generationer i en familie. Derudover har jeg igennem flere år uddannet mig på DISPUK, hvor der tages afsæt i narrative metodiske- greb og teorier. Her har jeg bl.a. har taget Coach og vejleder uddannelsen, Traume uddannelsen og Specialist uddannelsen i Narrativ Psykoterapi. Sidst nævnte er godkendt af såvel Dansk Psykolog Forening og Dansk Psykiatrisk Selskab.
Medlem af Rideterapeutisk Forening.

Erfaring

Siden 1998 har jeg bl.a. arbejdet med at uddanne pædagoger og undervist i hhv. socialfag, pædagogik og psykologi. Jeg har deltaget i udviklingsprojekter med henblik på forandringer i organisationer og teams, undervist på efter- og videreuddannelsesområder mv. Yderligere har jeg været censor inden for ovennævnte fagområder på bachelor niveau. Samt været formand for lektorbedømmelsesudvalget. De sidste ca. 10 år har jeg arbejdet med at kvalificere uddannelsens tilgang til studerende, som af forskellige årsager har været i vanskeligheder. I den forbindelse har jeg udviklet forskellige metoder, der rummer en integration af en faglig, metodisk og terapeutisk tilgang. Jeg har særlig haft fokus på hvordan skam og udskamning kan skabe barriere for deltagelse for studerende, og for andre mennesker, såvel børn, unge som voksne. Jeg er særlig optaget af hvordan vi kan skabe forudsætning for øget selvagtelse og handlekraft, ved at arbejde med skam-reducering. Jeg har i den forbindelse erfaringer med både individuelle- og gruppe forløb. I relation hertil har jeg været initiativtager til et forskningsprojekt om ovennævnte. Jeg er medforfatter på en forsknings-godkendt artikel om skam og udskamning, "Jeg er ikke bange for at blive set, men..." Fra DPT nr. 3, 2020. Af S. og L. Stegeager. Yderligere har jeg været tilknyttet som konsulent på en specialefterskole, med henblik på at skabe bedre trivsel. I forhold til det rideterapeutiske fokus, har jeg været optaget at hestes terapeutiske betydning. Du kan læs mere under fanen "Rideterapi".De seneste år er jeg blevet mere optaget af terapeutisk arbejde med børn, unge, voksne og familier, som er ramt af forskellige former for mistrivsel.

Mine faglige perspektiver  

I min praksis har jeg primært afsæt i narrativ terapi. Mit etiske afsæt er at støtte dig i at få blik for dine intentioner og det, som er vigtigt for netop dig. For derved at kunne støtte dig i at træffe beslutninger, som er i overens-stemmelse med det, som du tillægger værdi'. Dette uddybes under "Narrativ terapi". Der ud over trækker jeg på min viden indenfor teorier og metoder om det udviklingsstøttende samspil. Dernæst er jeg optaget af, hvordan mønstre kan gennemsætte sig på tværs af generationer. I relation her til anvender jeg systemisk opstilling, som handler om at få en mere kropsliggjort fornemmelse af, hvad vi som mennesker 'bærer' med os fra tidligere. Et sidste forhold jeg vil nævne er, at jeg også er optaget af kontekstens betydning - altså betydningen af 'steder' og steds-tilknytning. Da alle vores oplevelser, sansninger og erfaringer foregår på 'steder', betragter jeg vores selvfortællinger som kontekstbundne. Det, at 'nærme sig' et bestemt fysisk sted via vores fortællinger, kan ofte støtte os i at 'komme tættere på- og mærke os selv' - og det vi enten ønsker at stå for/ repræsentere - eller tage afstand til, og frigøre os fra.

Sparring og Samarbejdspartnere

For at sikre den bedste mulige terapi og støtte for mine klienter, har jeg etableret en gruppe af kvalificerede samarbejdspartere, som kan bidrage med forskellige perspektiver på de temaer, fortællinger og problemstillinger, som kan komme frem i vores dialog. De 'sager' jeg får sparring på, vil være anonymiseret i en sådan grad, at jeg overholder gældende lov om tavshedspligt. Følgende er mine sparrings- og samarbejdspartenere:
Gabriele Leth Børne og ungdomspsykiater
Kristina Garth-Grüner Jurist, konfliktmægler
Peter R. Christensen Cand. Mag. i pædagogik og filosofi
Simone Stegeager Ph.d. stud. Socialpsykologi, RUC


Brug for hjælp? Kontakt mig

"Det er ikke det enkelte menneske som er problemet, det er problemet der er problemet. - Og et problem er kun et problem fordi der er noget som er vigtigt"frit efter Michael White