Familiebehandling

Har I som familie været under pres i en kortere eller længere periode? Er det mon et pres som er kommet 'snigende' og langsomt, måske næsten ubemærket, er 'flyttet ind'? Eller er der sket noget pludseligt, som er slået ned som lynet? Måske har I fået besked om kritisk sygdom, ulykke, skilsmisse eller noget helt andet, som har ramt både dig og din familie, og slået jer ud af kurs. Alle familier oplever ind i mellem anspændthed og ubalance, og nogle gange kan vi opleve at blive rystet, i en sådan grad at det kan være vanskeligt at finde fælles fodfæste igen, og det kan give følelsen af afmagt.Når der opstår rystelser, så kan de nærmest virke som en magnet for spændinger og ubehag, der kan 'klæbe sig' til familien. Nogle gange kan det efterlade familien med følelsen af at 'være forkert', med risiko for at familien begynder at isolere sig.I familiebehandlingen arbejder jeg med, dels at få blik for de bagvedliggende begivenheder, der har skabt rystelserne. Samtidig har jeg et særligt fokus på hvordan rystelserne kan stå i vejen for alt det konstruktive, som I som familie også har erfaringer med, ved noget om og vil noget med. Vi vil sammen undersøge problemet, og finde frem til hvad der er vigtigt for netop jer. I den narrative tilgang eksistere der nemlig kun problemer ,fordi der er noget som er vigtigt og betydningsfuldt. 

Illustration

Jeg tilbyder Familiebehandling

Illustration

Familiebehandlinghvad er det?

I den narrative familie-behandling, arbejder jeg ud fra at "det er problemet, der er problemet", og ikke familien og/eller det enkelte familiemedlem. Ved at sætte fokus på hvad problemet gør ved familien, skabes der mental - plads til refleksion og handling i familien. For en uddybning se nedenfor under spørgsmål. 

Illustration

Hvem kan henvende sig?

Går du/I med en fornemmelse af at der er noget der trykker eller forstyrre jeres indbyrdes relationer i familien, på en måde, som skaber ubehag eller ubalance, så er det ofte en god ide at få sat 'ubehaget under lup'. Jeg har samtaler med meget forskellige familier, som har det til fælles, at de 'bakser' med noget, der går dem på i livet.  

Illustration

Hvordan foregår det?

Det kan foregå i en vekselvirkning mellem individuelle- og familiesamtaler. 'Virkeligheden' kan opleves meget forskelligt, og jeg lægger derfor særlig vægt på, at værne om hver enkelt familiemedlems 'stemme', og understøtte de øvriges aktive lytning. Det er helt afgørende at alle får mulighed for at fortælle sin version af hvad der er foregået, og hvilken betydning det har haft/har. 

Illustration

Mit etiske afsæt

I vil blive mødt med en åben og spørgende tilgang, der tager afsæt i netop det som i er optaget af/ det som I oplever som vanskeligt i familielivet. Intentionen med familiebehandlingen er at understøtte ligeværdige relationer, om end med en forståelse af, at det altid er den/de voksne, som har ansvaret for 'at holde hånden under barnet'. Det er helt afgørende at ingen får en oplevelse af, at være gjort forkert som menneske.

Spørgsmål og svar

  • Hvad mener du med at problemet er problemet? (at eksternalisere)

    Ved at eksternalisere 'det'som opleves som problemet (f.eks. den dårlige stemning, ubehaget, stressen, depressionen etc..), gøres 'det' til noget i sig selv. Dette kan adskilles fra den person, der oplever, at f.eks. angsten, stressen eller depressionen kan flytte ind eller kommer på 'uanmeldt' besøg. Denne form for eksternalisering kan bidrage til, at man som menneske ikke 'bliver' til diagnosen, og det betyder, at der også skabes 'plads' til mennesket 'bag' diagnosen, ubehaget eller sorgen etc. I familiebehandlingen kan denne tilgang bidrage til at det enkelte familiemedlem ikke gøres forkert af de øvrige familiemedlemmer, eller af sig selv. Eksternalisering er en af de narrative greb, der kan skabe en distance til 'det' /diagnosen, der ellers kan opleves som en 'invasion', der kan/forsøger at definerer hvem man er. Når der skabes distance og derved afstand mellem det enkelte menneske og det, som der står i vejen for mennesket/familien (f.eks. den dårlige stemning), skabes der således plads til at at kunne se sig selv gennem andre briller'. Samtidig bidrager adskillelsen til, at f.eks. 'den dårlige stemning' kan komme under lup og undersøges uden, at man føler sig opslugt og 'spist' op af den. I min narrative praksis møder jeg mennesker, der er ramt af mange forskellige problematikker, hverdags-udfordringer og livskriser. 

  • Hvad betyder narrativ familiebehandling?

    Begrebet 'narrativ' betyder fortælling. I narrativ familiebehandling arbejdes der med de fortællinger, der hersker hos familiemedlemmerne, og familiens fælles fortællinger. Intentionen med narrativ familiebehandling er blandt andet, at deltagerne får blik for både de dominerende fortællinger, men også de fortællinger, der kan pege i andre retninger end de dominerende. I narrativ terapi kaldes det: at have blik for undtagelserne. Det er ofte ved at få sat 'undtagelserne' under lup, at der kan dannes sprækker, så familiemedlemmerne får adgang til andre perspektiver, end dem der umiddelbart er synlige.Det narrative perspektiv indeholder en forståelse af, at livet får mening gennem fortællinger. Vi bruger hverdagssproget til at skabe fortællinger om både os selv og andre og det er igennem disse fortællinger, at vi etablerer forståelser af, hvem vi er. Vores egne og andres fortællinger har derved afgørende indflydelse på vores selvforståelse - og i forlængelse heraf får det betydning for det som mange kalder selvværd/selvtillid.

  • Hvad betyder bevidning i forbindelse med familiebehandling?

    Bevidning er en af de metoder jeg anvender i familiebehandlingen. Bevidning kan bidrage til at de enkelte deltagere får blik for de forskellige perspektiver, der kan være i spil i en familie. Det kan foregå ved at et familiemedlem fortæller om en hændelse til terapeuten, mens de øvrige familiemedlemmer er i en lyttende position. Herefter genfortæller de lyttende-familiemedlemmer det som de har hørt, og tydeliggør de udsagn som gjorde indtryk, samt inddrager egne relaterede fortællinger. Overordnet handler det om at anerkende, at der kan eksistere mange forskellige fortællinger og oplevelser af 'virkeligheden', samt at skabe resonans mellem deltagerne, således at der etableres oplevelser af at være blevet hørt og 'genkendt'.


"Why we do what do matters. When we lose our why, we lose our way. We inevitably get lost when we don't know why we are doing what we are doing"Michael White