Individuel terapi

Terapi /Samtaleforløb for børn, unge og voksne

Nogle af de mennesker, jeg snakker med, synes ikke at de problemer, de tumler med, er 'alvorlige nok' til, at de har behov for terapi. Men ofte viser det sig til den første samtale, at problemerne er af en karakter, hvor terapi kan give rigtig god mening. Når jeg møder mennesker, som stiller sig tvivlende overfor spørgsmålet om, hvorvidt de skal søge hjælp, så oplever jeg, at det nogen gange kan hænge sammen med, at de har været og er under stort pres. Dette pres kan over tid og i den aktuelle situation, betyde at de mister fornemmelsen af sig selv, i en sådan grad, at de ikke føler sig berettiget til/værdige til at blive støttet. Er du i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte mig. 
Gennem terapeutiske samtaler kan vi sammen undersøge det, du oplever som et problem. I de narrative samtaler arbejder jeg blandt andet med at eksternalisere det, der opleves vanskeligt og problematisk. 
Eksternalisering kan foregå ved at jeg bruger tavlen, til at skrive de fortællinger ned, som du bringer i spil. I den forbindelse er det afgørende for mig, at det er dine ord, der skrives ned. Tavlen kan give mulighed for, at du kan se på dine fortællinger med et distanceret blik, som kan bringe flere og ofte nye forståelser med sig. Ved at se på dine fortællinger på tavlen, flyttes de så at sige fra at være 'inde i dig' til at være 'uden for dig', og det giver meget ofte mulighed for nye måder at forstå situationen og handle på den. 
Derudover arbejder jeg også med at eksternalisere, ved at vi kan lave opstillinger, med de små figurer, du kan se på nogle af billederne. På den måde kan der ligeledes sættes processer i gang, som ofte fører nye perspektiver med sig, der kan give dig en styrket fornemmelse af, hvad det er vigtigt for netop dig.
Den narrative tilgang har et etisk afsæt, som værner om det enkelte menneskes ret til at leve det liv og træffe de valg, som er af betydning og vigtigt for netop dette menneske. 
Og er økonomien presset, så husk på at der også findes mange andre tilbud på f.eks. krisecentre, hvor støttende samtaler er gratis, ligesom mange foreninger tilbyder gratis hjælp og støtte. Hvis du har en sundhedsforsikring, så kan du muligvis få dækket nogle at udgifterne via denne.

Illustration
Illustration

Jeg tilbyder individuel terapi

Illustration

Individuel (narraitv) Terapi hvad er det?

Måske oplever du, at noget i livet ´spænder ben´ eller at noget står i vejen for det liv, du ønsker at leve. Måske har du bare en fornemmelse af ubehag, anspændthed eller 'ked af det hed' - uden helt at vide, hvad der mon presser sig på. Gennem narrative terapeutiske samtaler kan vi sammen undersøge, hvad det er, du oplever som et problem. Ved at nærme sig det, som opleves problematisk, vil det samtidig vise sig, hvad det er der er vigtigt for dig. Det skaber et blik for de trædesten, hvor det er muligt at få lidt mere fodfæste. 

Illustration

Hvem kan henvende sig?

Alle er velkomne til at henvende sig. Nogen er i tvivl om det mon er for 'småt', at komme til mig med et eller andet, men vær opmærksom på at vi nemt kommer til at bagetalisere forhold, som faktisk er ret vigtige for os. Jeg har erfaring med narrativ terapi på tværs af alder og køn. Jeg har samtaler med meget forskellige mennesker, som har det til fælles, at de 'bakser' med noget, der går dem på i livet. Det kan være en diagnose, en senhjerneskade, dårlige stemninger i forholdet, i familien, på arbejdet, eller i andre relationer etc.. 

Illustration

Hvordan foregår det?

I individuel (narrativ) terapi anvendes en særlig form for 'spørge-palet'. Som nævnt ovenfor arbejdes der bl.a. med at eksternalisere problemer. F.eks.: at opleve sig 'ramt af problemer', frem for at være problemet. Gennem narrativ terapi arbejdes der ikke med at finde fejl og mangler hos det enkelte menneske. Derimod er fokus at blive støttet i sin fornemmelse af at kunne noget, at vide noget og at ville noget. Med dette afsæt skabes der 'plads' til at eksperimentere med strategier og konkrete handlinger, som kan gøre at man 'kommer tættere' på sig selv- det betydningsfulde.

Illustration

Mit etiske afsæt

Når du kommer til samtaler hos mig, vil du blive mødt med en nysgerrig, åben og spørgende tilgang, der tager afsæt i narrative metoder. Samtidig trækker jeg på min viden om bl.a. udviklings-støttende samspil. Der er tale om en terapeutisk tilgang, som tilstræber at bringe dig tættere på dine egne værdier. Intentionen med narrativ terapi er at 'frisætte' mennesket fra de usynliggjorte normer om hvordan vi 'bør' leve vores liv - når de bidrager til en oplevelse af, at være gjort forkert som menneske. Med dette afsæt er narrativ terapi er forbundet med en samfunds- og kulturkritik. 

Spørgsmål og svar

 • Hvad betyder narrativ?

  Begrebet 'narrativ' betyder fortælling. Det narrative perspektiv indeholder en forståelse af, at livet får mening gennem fortællinger. Vi bruger hverdagssproget til at skabe fortællinger om både os selv og andre og det er igennem disse fortællinger, at vi etablerer forståelser af, hvem vi er. Vores egne og andres fortællinger har derved afgørende indflydelse på vores selvforståelse - og i forlængelse heraf får det betydning for det som mange kalder selvværd/selvtillid.

 • Er narrativ terapi det samme som positiv psykologi?

  Nej det er det ikke. I narrativ terapi fokuseres der ikke ensidigt på det positive. Der arbejdes også med de problemstillinger, som presser sig på, men samtidig fokuseres der på andre livssituationer og erfaringer, der kan fungere som modhistorier eller alternativer til den aktuelt oplevede livskrise. I dette perspektiv opstår ´sprækker´, der kan fungere som lyspunkter eller holdepunkter, som du, midt i en overvældende livskrise, kan finde styrke i. I denne proces vil vi have opmærksomhed og fokus på foretrukne fortællinger, der viser noget om, hvad du kan, ved og vil.

 • Hvordan kan der arbejdes med narrativ terapi? 

  I narrativ terapi undersøges f.eks. angsten ved at afdække så mange forhold som muligt, der kan have haft og har indflydelse hvornår og hvordan angsten 'flyttede ind'. I den forbindelse skaber vi sammen din historie om angsten. Det vil sige, at vi undersøger forhold omkring det tidspunkt i livet, hvor du kan huske at have haft de første angst-oplevelser. Samtidig undersøger vi, om der er tidspunkter, hvor f.eks. angsten fylder mere eller mindre. Det vil sige, at vi sammen går på opdagelse i din historie om angsten - med det formål at finde de 'sprækker' og måske undtagelser, hvor angsten ikke får lov at fylde det hele. Ved at blotlægge tidspunkter, hvor angsten ikke har fyldt lige så meget, får vi adgang til de øjeblikke, hvor du har 'stået tættere' på dig selv og det, som er vigtigt for netop dig. I stedet for angsten kunne vi have talt om f.eks. stressen, frygten, uvisheden, tvivlen, sorgen, ensomheden eller panikken.

 • Kan narrativ terapi bruges som traumebehandling?

  Ja, narrativ terapi kan godt bruges i forbindelse med traumebehandling såsom mishandling, vold, omsorgstraumer, traumer i forbindelse med ulykker, sygdom eller lignende. I traumebehandlingen er det særligt vigtigt, at vi starter med at etablere trygge rammer og en base i form af 'safe spaces'. Det vil sige, at vi starter med at finde tidspunkter i dit liv, hvor du har oplevet dig 'set' som lige præcis 'den du er'. Disse nedslag kan vi bringe i spil som 'safe spaces' undervejs i terapien, når vi sammen undersøger det traumatiske. Du kan læse mere under fanen 'Traumebehandling'. 

 • Hvad mener du egentlig med "eksternalisering"?

  Ved at eksternalisere 'det' (f.eks. angsten, stressen, depressionen etc..), gøres 'det' til noget i sig selv. Dette kan adskilles fra den person, der oplever, at f.eks. angsten, stressen eller depressionen kan flytte ind eller kommer på 'uanmeldt' besøg. Denne form for eksternalisering kan bidrage til, at man som menneske ikke 'bliver' til diagnosen, og det betyder, at der også skabes 'plads' til mennesket 'bag' diagnosen, ubehaget eller sorgen etc. Eksternalisering er en af de narrative greb, der kan skabe en distance til 'det' /diagnosen, der ellers kan opleves som en 'invasion', der kan/forsøger at definerer hvem man er. Når der skabes distance og derved afstand mellem det enkelte menneske og det, som der står i vejen for mennesket (f.eks. en diagnose), skabes der således plads til at at kunne se sig selv gennem andre briller end 'diagnose-brillerne'. Samtidig bidrager adskillelsen til, at selve diagnosen kan komme under lup og undersøges uden, at man føler sig opslugt og 'spist' op af den. I min narrative praksis møder jeg mennesker, der er ramt af mange forskellige problematikker, hverdags-udfordringer og livskriser.  

 • Har du et bestemt mål med terapien?

  Ja, det kan man godt sige. Mit mål er at støtte dig i at få blik for de intentioner du har, og forbinde dem med dine erfaringer fra dit eget liv. Det vil kunne pege på hvad der er vigtigt og betydningsfuldt for netop dig. De Narrative metoder jeg anvender i terapien, støtter denne proces. Det er en proces, der er forskellige fra menneske til menneske, og i det perspektiv har det narrative terapiforløb ikke en forudbestemt endestation. Det er en 'kreativ' proces, hvis mål er at bringe dig tætte på at mærke hvad du egentlig vil, kan og ved.


"Why we do what do matters. When we lose our why, we lose our way. We inevitably get lost when we don't know why we are doing what we are doing"Michael White